روغن

روغن

تجهیزات این بخش شامل پمپ روغن، کنتور روغن و نازل روغن می شوند. پمپ روغن برای برای انتقال روان کننده ها مانند روغن کاربرد دارد. کنتور روغن برای اندازه گیری دیزل و روان کننده ها مانند روغن مناسب است و از آن می توان برای اندازه گیری مایعاتی مانند  نفت،  گازوییل و بنزین بهره برد. نازل روغن دارای یک کنتور است که برای انتقال روان کننده ها مانند مناسب می باشد.

مشاهده لیتراژ فراورده به صورت دیجیتال در لحظه (تا دهم لیتر)
مشاهده مقدار کل فراورده مصرف شده را در اتمام روز کاری.
همچنین این نمایشگر انتخاب مقدار لیتر فراورده را به کاربر میدهد به این صورت که کاربر مقدار لیتر دلخواه (تا دهم لیتر) را به دستگاه وارد میکند و دستگاه دقیقا به مقدار تعیین شده تا دهم لیتر اجازه عبور فراورده را میدهد.