روغن

روغن

تجهیزات این بخش شامل پمپ روغن، کنتور روغن و نازل روغن می شوند. پمپ روغن برای برای انتقال روان کننده ها مانند روغن کاربرد دارد. کنتور روغن برای اندازه گیری دیزل و روان کننده ها مانند روغن مناسب است و از آن می توان برای اندازه گیری مایعاتی مانند  نفت،  گازوییل و بنزین بهره برد. نازل روغن دارای یک کنتور است که برای انتقال روان کننده ها مانند مناسب می باشد.