صفحه نخست / قطعات جایگاه سوخت / جایگاه سیار چرخ دار

جایگاه سیار چرخ دار

ويژگی ها:

ساختار قوي

راحتي در کاربرد

قابليت مانور بالا

ايمني  زياد

 

موارد کاربرد جايگاه سيار جهت سوختگيری:

نيروي نظامی و انتظامی

بنادر کشتيرانی و ماهيگيری

نقاط مرزی و مناطق دوردست

EPCقابل استفاده د رسايتهای شرکتهای

قابل استفاده د رکارگاهاي عمرانی ، سد سازي و.

زمان بروز حوادث غير مترقبه مانند سيل ، زلزله و..

ايجاد اشتغال در شهرهای پرترافيک که ساخت جايگاه ثابت توجيه اقتصادي ندارد .

تجهيزات جايگاه سيار:

الکترو پمپ بارگيری و شيلنگ مربوطه

تلمبه دو نازله توزيع سوخت

کابل اتصال به برق شهری

تجهيزات اطفاء حريق

سيستم روشنايی

کانتينر ومخزن

ژنراتور برق

تابلو برق

نردبان