لیتر شمار ، کنتور ، شماره انداز

لیتر شمار ها و شماره انداز ها دستگاه های کوچکی هستند که برای اندازه گیری مقدار فراورده مصرف شده در جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه ها در انواع گوناگون با دبی و ویسکوزیته های مختلفی وجود دارند.