میتر

میتر

میترهای دیسپنسرهای جدید به وجود آمده معمولا به صورت ۴ پیستونه ساخته شده اند. این 4 پیستونه دارای حجمی مشخص هستند. فشار پمپ موجود در این محل به پیستونه ها کمک می کند که یک میل لنگ را به گردش در بیاورند. چرخش این میل لنگ سبب می شود که در هر بار چرخش حجمی معین از مایع یا سوخت مورد نظر عبور داده شود. تعداد دفعات چرخش این میل لنگ به وسیله یک  شمارنده الکترونیکی محاسبه می شود و این تعداد چرخش حجم مایع یا سوخت تحویل داده شده به مشتری را تعیین می کند.