پکیج های سوخت رسان

پکیج های سوخت رسان

پکیج های سوخت رسان شامل پکیج سوخت رسان هواپیما، پکیج سوخت گیری از کامیون، پکیج ضد انفجار 12، 24 و 220 ولت بنزین و ترولی سوخت رسان می شوند که به منظور حمل مواد سوختی و توزیع آن در جایگاه های مورد نیاز کاربرد دارند.