ادبلو

ادبلو در واقع یک مایع است که در دستگاه های دارای سیستم SCR مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به منظور کاهش میزان گازهای سمی اکسیدهای نیتروژن به کار می رود. ادبلو مایعی بی خطر است. این مایع از ترکیب ۶۷.۵ درصد آب یونیزه شده و ۳۲.۵ درصد اوره ساخته شده است. این مایع به سیستم اگزوز موتور دیزل وارد می شود و در آنجا منجر به  آزاد شدن آمونیاک شده ، در نتیجه اکسیدهای سمی نیتروژن به بخار آب و نیتروژن تبدیل می شوند که موادی بی خطر هستند.