نازل

نازل

نازل در واقع یک لوله است که از آن برای عبور دادن گاز و سیالات استفاده می شود. در واقع سوخت مورد نظر توسط اعمال فشار به نازل وارد می شود.

نازل دستی

نازل با دبی 200 لیتر در دقیقه

نازل با دبی 200 لیتر در دقیقه

نازل گازوييل

نازل بنزين

نازل ادبلو