نازل zyq

دارای قطع کن اتوماتیک

مقاوم در برابر انواع سوخت دارای MTBE

لوله نازل از نوع سرباریک برای سیستم بنزین و ‘1 برای سیستم گازوئیلی و نفت گاز

ورودی رزه ای در سایزهای 4/3 برای سیستم بنزین و ‘1 برای سیستم گازوئیلی و نفت گاز

دارای عمر کاری مناسب

قابلیت تعمیر و سرویس

با فیلتر ورودی جهت جلوگیری از خرابی ناشی از ورود ناخالصی ها