پمپ ضد انفجار و معمولی

پمپ ضد انفجار و معمولی

پمپ ها در انتقال مایعات و فراورده های نفتی نقش دارند. پمپ های ضد انفجار برای مکان های مستعد انفجار مناسب هستند. این پمپ ها در محیط های داخلی  از ایجاد جرقه جلوگیری به عمل می آورند، در واقع مانع از انفجار مایع پمپاژ شده می شوند، همچنین در محیط های خارجی نیز از ایجاد انفجار جلوگیری به عمل آورده و از انفجار ناشی از اتمسفر قابل انفجار در محیط بیرونی پمپ جلوگیری می کنند. در پمپ های ضد انفجار از الکتروموتور هایی استفاده می شود که این تجهیزات نیز در برابر انفجار مقاوم هستند و خاصیت ضد انفجاری دارند.